Cleanair
voor een beter klimaat binnen en buiten de stal

Een mens ademt per dag 23.000 keer en gebruikt daarbij 3.600 liter lucht. We kunnen lange tijd zonder voedsel enkele dagen zonder water maar slechts enkele minuten zonder lucht. Het behoeft geen betoog dat schone lucht van groot belang is.  “schone lucht voor iedereen” is dan ook een belangrijk motto van de overheid. Gedurende de periode 1990-2009 is de ammoniakemissie door de land- en tuinbouw met twee derde verminderd, vooral door de afname van de veestapel en door verplichte emissiearme aanwending van dierlijke mest. In EU verband zijn harde afspraken gemaakt dat jaarlijks in Nederland niet meer dan 128 Kton ammoniak uitgestoten mag worden. In 2009 zaten we daar met 125 Kton onder. Toch is het nodig om verdergaande maatregelen te nemen.  In 2015 vervalt namelijk het systeem van productierechten en ook het melkquotum systeem komt te vervallen. Per 1 januari 2013 gaan daarom strengere ammoniakeisen gelden. Na deze datum moeten stallen voldoen aan de Regeling Ammoniak Veehouderij (RAV). Maatregelen moeten worden  genomen om milieu belasting, door het houden van dieren, nog verder te reduceren. Alleen stalsystemen die voldoen aan maximale emissiewaarde mogen vanaf deze datum nog toegepast worden.  

De meeste gangbare systemen, zoals luchtwassers, zijn een zogenaamde 'end of pipe' oplossing. Ze behandelen de lucht die naar buiten uitgeblazen wordt. Prima voor het milieu buiten de stal maar dieren en mensen in de stal hebben er geen voordeel van. Het project Cleanair richt zich op het verbeteren van het klimaat in de stal en het buiten klimaat.

Doel van het project Cleanair is een integraal 'indoor' klimaatverbeteringssysteem te ontwerpen gebaseerd op beschikbare bewezen deelsystemen dat kwalitatief en economisch kan concureren met de huidige beschikbare 'end of pipe' systemen.

Middels een denktank van ondernemers, deskundigen en belanghebbende bedrijven wordt hier invulling aan gegegeven. Het streekhuis Noordoost Brabant brengt hiervoor belanghebbende partijen bij elkaar.